โรงเรียนพรตพิทยพยัต รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560

โรงเรียนพรตพิทยพยัต รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

เข้าศึกษาระดับชั้น ม.1

 

นักเรียนความสามารถพิเศษ

วันที่

รายการ

27-28 มีนาคม 2560

รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ

30 มีนาคม 2560

สอบคัดเลือก

31 มีนาคม 2560

ประกาศผลและรายงานตัว

19 เมษายน 2560

มอบตัว

 

นักเรียนทั่วไป (ในเขต/นอกเขต),จับฉลาก,เงื่อนไขพิเศษ

วันที่

รายการ

27-30 มีนาคม 2560

รับสมัครนักเรียน

1 เมษายน 2560

สอบคัดเลือก

3 เมษายน 2560

สอบสัมภาษณ์ เฉพาะนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

5 เมษายน 2560

ประกาศผลและรายงานตัว

7 เมษายน 2560

จับฉลาก – ประกาศผลจับฉลากและรายงานตัว

18 เมษายน 2560

มอบตัว

เข้าศึกษาระดับชั้น ม.4

 

นักเรียน ม.3 เดิม

วันที่

รายการ

23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560

รับสมัครนักเรียน

17 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผล – ยืนยันสิทธิ์

4 เมษายน 2560

ประกาศผลและรายงานตัว
(ตามแผนการเรียน)

20 เมษายน 2560

มอบตัว

 

นักเรียนทั่วไป,เงื่อนไขพิเศษ

วันที่

รายการ

27-30 มีนาคม 2560

รับสมัครนักเรียน

2 เมษายน 2560

สอบคัดเลือก

3 เมษายน 2560

สอบสัมภาษณ์ เฉพาะนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

6 เมษายน 2560

ประกาศผลและรายงานตัว

20 เมษายน 2560

มอบตัว

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เว็บไซต์โรงเรียนพรตพิทยพยัต