พระพรตพุทธลีลา

KTUE-e1vdfGkrjzToNKKpzsbBY-S2_EoYLTpnWz928s,KOtmYy6ml34eCm_-cHKZLJW7A9pLenGjd3nhPit4TWA

ปางลีลา เป็นพระพุทธรูปมีลักษณะกำลังก้าวพระบาท (ก้าวเดิน)
พระพรตพุทธลีลา พระพุทธรูปปางลีลาแบบสุโขทัย ขนาดสูง1.80เมตรประดิษฐานกลางแจ้งบริเวณลานสน
โดยคณะครู-นักเรียนและผู้ปกครองบริจาคประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปพระจำโรงเรียนเมื่อ พ.ศ.2532

ประวัติ

เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พร้อมด้วยเหล่าเทวดาและพรหมที่ตามมาส่งเสด็จนั้น ขบวนตามเสด็จมาหยุด ณ ประตูสังกัสสนคร เมืองที่พระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ พระพุทธองค์ทรงมีพุทธลีลาและพระสิริงดงามยิ่ง ครอบงำรัศมีของเหล่าเทวดาและพรหมทั้งหลาย เป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย เป็นที่ชื่นชมโสมนัสแก่พุทธบริษัทที่เฝ้ารับเสด็จ

อ้างอิง : http://th.wikipedia.org/wiki/ปางลีลา