แผนที่แสดงตำแหน่งที่อยู่โรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน
ที่อยู่ : 4 ถนนหลวงพรต เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร : 0-2326-4050 โทรสาร: 0-2326-4048

เว็บไซต์ : www.prot.ac.th