ตราประจำโรงเรียนพรตพิทยพยัต (Protpittayapayat School Logo)

ตราประจำโรงเรียน[New]300Dpi

พระมหาพิชัยอยู่เหนือชื่อโรงเรียน มีความหมายว่า “เราจะเทิดทูนพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด”

*การใช้พระมหามงกุฎหรือพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายประจำสถาบันการศึกษานั้น ต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาพิชัยมงกุฎ - wikipedia