รายชื่อ

ระยะเวลา

นายเขียน ขำปัญญา

พ.ศ.2492-พ.ศ.2499

นายเสียง ผดุงชีวิต

พ.ศ.2499-พ.ศ.2505

นายพยม ชุณหเสวี

พ.ศ.2505-พ.ศ.2507

นายสมบูรณ์ ศิวารัตน์

พ.ศ.2507-พ.ศ.2509

นายฉลวย กรุณามิตร

พ.ศ.2509-พ.ศ.2510

นายบัญชา ตั้งใจ

พ.ศ.2510-พ.ศ.2523

นายอดิเรก รัตนธันญา

พ.ศ.2523-พ.ศ.2525

นายปรีชา สนแจ้ง

พ.ศ.2525-พ.ศ.2531

นายถนอม พิมพะนิตย์

พ.ศ.2531-พ.ศ.2534

นายวิรัตน์ รักมาก

พ.ศ.2534-พ.ศ.2537

นายแคล้ว ทศน์พงษ์

พ.ศ.2537-พ.ศ.2539

นายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์

พ.ศ.2537-พ.ศ.2540

นางสังข์ อัตตัญญู

พ.ศ.2540-พ.ศ.2543

นายเฉลียว พงศาปาน

พ.ศ.2543-พ.ศ.2549

นายจีระศักดิ์ จันทุดม

พ.ศ.2549-พ.ศ.2550

นายวิสิทธ์ ใจเถิง

พ.ศ.2550-พ.ศ.2556

นายสุรพล พาลี

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน

นายธรรมรงค์ เสนจันทร์

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน