967637_610527642362542_587288774_n
10249020_610527635695876_145420720_n
10157044_610527625695877_8277569_n
10156861_610527699029203_2120309681_n
10154676_610527679029205_1995782224_n
10151089_610527675695872_243143580_n
10151043_610518655696774_1592362363_n

รางวัลเกียรติยศแห่งแผนการเรียนสายฝรั่งเศส โรงเรียนพรตพิทยพยัต รวมทั้งสิ้น ๙๐ รางวัล ( ปีการศึกษา ๒๕๔๐ – ๒๕๕๖) ประกอบด้วย

ปีการศึกษา ๒๕๔๐

 ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การจัดบอร์ดนิทรรศการ ( หัวข้อ Coupe du Monde ) กิจกรรมประจำปี ๒๕๔๐ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

        ปีการศึกษา ๒๕๔๑

๒. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่  ( เพลง Champs élysée ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕

ณ โรงเรียนบางกะปิ

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ ภาษาฝรั่งเศส

(นางสาวทัศนีย์ รอดเสียงล้ำ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ ๕ ณ โรงเรียนบางกะปิ

๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ ภาษาฝรั่งเศส  (นางสาวสุรวดี  เยนา ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕

ณ โรงเรียนบางกะปิ

๕. รางวัลชนะเลิศ การจัดบอร์ดนิทรรศการ ( หัวข้อ A l’heure du français )      กิจกรรมประจำปี ๒๕๔๑ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  ณ   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

๖. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๒ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Au revoir ) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๑ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

        ปีการศึกษา ๒๕๔๒

๗. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Au revoir ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ ๕

ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )

๘. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงเดี่ยว ( เพลง Mademoiselle  chante la blue โดย นางสาวรุ่งทิพย์ ก้อนแก้ว ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

๙. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปภาษาฝรั่งเศส ( โดยนางสาวคนึงนิจ  อยู่เย็น และนางสาววิไล คงสวัสดิ์ ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )

๑๐. รางวัลชมเชย การจัดบอร์ดนิทรรศการ ( หัวข้อ La France l’an ๒๐๐๐ )กิจกรรมประจำปี๒๕๔๒ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

        ปีการศึกษา ๒๕๔๓

๑๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๑ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่( เพลง L’hymme à l’amour ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลางกลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ๒

๑๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๒ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงเดี่ยว ( เพลง Il me dit je suis belle โดยนางสาววีณา บินกาซัน ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ๒

๑๓. รางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนศัพท์จากภาพภาษาฝรั่งเศส ( โดยนางสาวทิฑัมพร  ชินภพเอกวิน และนางสาวสุกัญญา เหลืองอิงคสุต ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

๑๔. รางวัลชมเชย การจัดบอร์ดนิทรรศการ ( หัวข้อ Franco – Fête en Thaïlande ) กิจกรรม   ประจำปี๒๕๔๓ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

๑๕. รางวัลที่ ๑ การท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส โดยนางสาวพนาทอง คงอยู่ กิจกรรมประจำปี๒๕๔๓ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

 

                ปีการศึกษา ๒๕๔๔

๑๖. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงเดี่ยว ( เพลง S’il suffisait d’aimer  โดยนางสาวหรรษา ต้นทอง) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

๑๗. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันร้องภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Vivre pour le meilleur ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕

ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

๑๘. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส (โดยนางสาวพนาทอง คงอยู่ ) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕

ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

๑๙. รางวัลชมเชย การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Vivre pour le meilleur) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๔ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

 

                 ปีการศึกษา ๒๕๔๕

๒๐. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวีดีทัศน์ภาษาฝรั่งเศส (โดยนางสาวหรรษา ต้นทองและนางสาวฑิฆัมพร ชินภพเอกวิน) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบางกะปิ

๒๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส (โดยนายคงวิทย์ สุวรรณแสน) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕

ณ โรงเรียนบางกะปิ

๒๒. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Les beaux, les laids) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕

ณ โรงเรียนบางกะปิ

๒๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันร้องภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงเดี่ยว ( เพลง J’ai peur  โดยนายพิมาน พัฒนาพงษ์ชัย) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ ๕ ณ โรงเรียนบางกะปิ

๒๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปภาษาฝรั่งเศส  โดยนายประสิทธิ์ชัย สำเภาทองและ นายสุรพงศ์ ศิริพงศ์ติกานนท์) การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่๕ ณ โรงเรียนบางกะปิ

 

๒๕. รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Les beaux, les laids) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๕ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)

๒๖. รางวัลชมเชย การแข่งขันแต่งบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส ( โดยนางสาววรรณิสา ชาวโพธิ์ นางสาวสุกัญญา เหลืองอิงคสุต นางสาวนฤมล ล้ำเลิศสัพพัญญู นางสาวพรรณนิภา ชมมิ และนางสาวจตุพร อภัยสุวรรณ) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๕ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

๒๗. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการใช้ภาษาฝรั่งเศส (โดยนายประสิทธิ์ชัย สำเภาทองและนางสาวฑิฆัมพร  ชินภพเอกวิน) งานสุรศักดิ์นิทรรศ ๔๕ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

 

                 ปีการศึกษา ๒๕๔๖

๒๘. รางวัลที่ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง L’attaque de Notre Dame ) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๖ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

๒๙. รางวัลชมเชย การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงเดี่ยว ( เพลง Danse mon Esmeralda ) โดยนายเจษฏา อ่ำบุญชู )กิจกรรมประจำปี๒๕๔๖ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

๓๐. รางวัลชมเชย การจัดบอร์ดนิทรรศการ ( หัวข้อ La France multicolor) กิจกรรม   ประจำปี๒๕๔๖ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

 

                 ปีการศึกษา ๒๕๔๗

๓๑. รางวัลที่ ๑ การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้ โดยนายมาร์ค วงษ์สมนึก กิจกรรมประจำปี๒๕๔๗ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจากฯพณฯ M Laurant AUBLIN เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

๓๒.  รางวัลที่ ๓ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Les combines ) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๗ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจากฯพณฯ M Laurant AUBLIN  เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

๓๓. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส โครงการImperial World Music and Group Singing Contest Anti-Narcoticsรับถ้วยรางวัลจากฯพณฯดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

                ปีการศึกษา ๒๕๔๘

๓๔. รางวัลที่ ๓ การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ( เพลง Vérone ) กิจกรรมประจำปี๒๕๔๘ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

( รับประทาน รางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

๓๕. รางวัลชมเชย การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส โดยนายอิทธิชัย ทองเจริญ กิจกรรมประจำปี๒๕๔๘ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

( รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ )

 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๙

๓๖. รางวัลที่ ๑ การแข่งขันร้องเพลง Karaoké ภาษาฝรั่งเศส เพลง Les rois du monde กิจกรรม Les Activités Françaises ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๓๗. รางวัลที่ ๒ การแข่งขันเล่านิทานภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม Les Activités Françaises ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๓๘. รางวัลที่ ๓ การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงหมู่ เพลง Vérone กิจกรรม Le français…je m’éclate!  จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส

๓๙. รางวัลที่ ๑ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส โดยนายจิรายุ จิราวัฒน์วาทิน กิจกรรม ประจำปี๒๕๔๙ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจาก M Pascal Le DEUNFF อุปฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

๔๐. รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้ โดยนายนวมินทร์ หงษ์ทอง กิจกรรม ประจำปี๒๕๔๙ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจาก M Pascal Le DEUNFF อุปฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

๔๑. รางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงหมู่ เพลง C’est si bon กิจกรรม ประจำปี๒๕๔๙ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจาก M Pascal Le DEUNFF อุปฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

๔๒. รางวัลชมเชย การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้( หัวข้อ Plusieurs France ) กิจกรรม ประจำปี๒๕๔๙ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจาก M Pascal Le DEUNFF อุปฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

 ปีการศึกษา ๒๕๕๐

๔๓. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม Les activités françaises จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๔๔. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม Les activités françaises จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๔๕. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม Rassembles pour Son Altesse Royale Unis à RSU จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต

๔๖. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๒ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

๔๗. รางวัลที่ ๑ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส โดยนายจิรายุ จิราวัฒน์วาทิน กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๐ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจาก ภรรยาเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

๔๘. รางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสประเภทเพลงหมู่ เพลง Les feuilles mortes กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๐ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( รับรางวัลจาก ภรรยาเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปฏิบัติภาระกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากทรงพระประชวร )

 

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๑

๔๙. รางวัลชมเชย การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้
( หัวข้อ Hommage à la Princesse bien aimée  ) กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๑ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

๕๐. ได้รับจดหมาย ภาพถ่ายและลายเซ็นต์ ของ M Nicolas SARKOSY ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ได้มอบให้เนื่องจากนางสาว ธัญวลี ภูเดชขาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ได้ส่งบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่และจดหมายเพื่อแสดงความเสียใจเหตุการณ์การปิดสนามบิน

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๒

๕๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรม Fantastique foire en fête à RSU ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และสำนักฑูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส

๕๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวาดภาพจากหัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้ (โดยนางสาวหทัยภัทร ลิ้มประสงค์) กิจกรรม Fantastique foire en fête à RSU ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และสำนักฑูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส

๕๓. รางวัลชนะเลิศ การจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ “แหล่งท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศสนอกกรุงปารีส” โครงการ Language Carnival จัดโดยภาควิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓

๕๔. รางวัลยอดเยี่ยม การจัดป้ายนิทรรศการภาษาฝรั่งเศสตามหัวข้อที่กำหนดให้ หัวข้อ Le Français sans limite โดย นายชญานนท์ โพธิสัตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ เป็นตัวแทนในการเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๒ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

๕๕. รางวัลที่ ๒ การแข่งขันร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส ขับร้องเพลง Délivre-nous โดย นางสาวธัญวลี ภูเดชขาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ เป็นตัวแทนในการเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๒ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

๕๖. รางวัลที่ ๒ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส โดย นายศุภฤกษ์ เชื้อมั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๒ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

๕๗.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขัน La France en défilé ในกิจกรรมประจำปี « Beauté? Mode? Cuisine? La France est à l’honneur à RSU! »  ในวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และสำนักฑูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส (นางสาวกนกวรรณ เจริญทรัพย์)

๕๘. รางวัลชนะเลิศชมเชย การแข่งขัน La France en défilé ในกิจกรรมประจำปี « Beauté? Mode? Cuisine? La France est à l’honneur à RSU! »  ในวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และสำนักฑูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส (นางสาวกิ่งรัก ผุดผ่อง)

๕๙. รางวัลที่ ๑ การจัดป้ายนิทรรศการภาษาฝรั่งเศสตามหัวข้อที่กำหนดให้ หัวข้อ Le Français affairé โดย นางสาวอติพร ทรัพย์สิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ เป็นตัวแทนในการเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๓ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

๖๐. รางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส (เพลงเดี่ยว เพลง Habanera) โดย นางสาวชนกวรรณ สายพรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๓ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๖๑. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขบวนพาเหรดตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ และวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

๖๒. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์โบสถ์จำลอง Sacré Cœur โดย

นางสาวณัฐวณิชย์ ยืนยง, นางสาวสถิตาภรณ์ หรั่งยิ้ม, นางสาวมัชฌิมา สุขแสง, นางสาวนีรชา ศิริโท การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ และวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

๖๓. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจัดทำซีดีโฆษณามัลติมีเดียเป็นภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ รณรงค์ลดโลกร้อน โดย นางสาวปิยาภรณ์ อุตราช, นางสาวณัฐพร มนทสิทธิ์, นางสาวณัฐกานต์ สีน้ำอ้อม, นางสาวกรกนก จิตต์เพียร, นายสิทธินนท์ ทรงศิริ การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ และวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

๖๔. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำแผ่นป้ายโฆษณาภาษาฝรั่งเศสหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง โดย นายธันยบูรณ์ จันแทง และนางสาวศศิธร จันธิมา การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ และวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

๖๕. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศส  โดยนางสาวนีรชา อ่อนน้อม การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ และวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

๖๖. เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพสีน้ำ สถานที่,สิ่งก่อสร้างสำคัญหลากหลายของประเทศฝรั่งเศส โดยนางสาวหทัยชนก อานทอง การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ และวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

๖๗. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส โดยนายจิรายุ มินศรี การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ และวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

๖๘. รางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนภาษาฝรั่งเศสตามคำบอก โดยนางสาวณัฐพร มนทสิทธิ์ การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ และวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

๖๙. รางวัลชมเชย การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของภาษา โดยนางสาวประภา ภู่พยอม การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ และวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

๗๐. รางวัลที่ ๑ การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ขับร้องเพลง Cocorocoโดย นายปฐพี บรรเทาทุกข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ เป็นตัวแทนในการเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๕ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

๗๑. รางวัลที่ ๓ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส โดย นางสาวนีรชา ศิริโท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๕ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

๗๒. รางวัลชมเชย การจัดป้ายนิทรรศการภาษาฝรั่งเศสตามหัวข้อที่กำหนดให้ หัวข้อ Sa Majesté: règne aux mille lumière โดย นางสาวอรรฆญาณัฐ เจริญประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ เป็นตัวแทนในการเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๕ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๗๓. รางวัลเหรียญทอง (คะแนนสูงสุดอันดับ ๑ จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมด) การแข่งขันแฟชั่นประดิษฐ์ชุดแต่งกาย recycle หัวข้อ ฝรั่งเศส-อาเซียน การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  โดยนายฉัตรมงคล ฉัตรเจริญสกุล นายรชตปกรณ์ ต้านชัง น.ส.นิภาธร แก้วนุ้ย น.ส.อินทิรา สาโสภา น.ส.พรนภา แก้วมะ น.ส.นีรชา อ่อนน้อม

๗๔. รางวัลเหรียญเงิน (คะแนนสูงสุดอันดับ ๑ จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมด) การแข่งขันจัดทำซีดีโฆษณามัลติมีเดียภาษาฝรั่งเศส หัวข้อโฆษณาผลิตภัณฑ์ การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดย นายพนธกร พลัดเสนา นายศุภฤกษ์ รอดโต น.ส.ธัญญภรณ์ จิรภิญญากุล นายสามารถ จันทรโอทาร นายก่อเกื้อ ดอนไพร

๗๕. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดย น.ส.กนกวรรณ สวนพรม

๗๖. รางวัลเหรียญทองแดง ประดิษฐ์ของจำลอง ประตูชัย Arc de Triomphe การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดย น.ส.สิริธิดา การีวัฒน์  น.ส.ศิรินทิพย์ คำมูล น.ส.รุ่งนภา แซ่ลีน.ส.โสภิตา อื่มบุญสุข

๗๗. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันผลิตขนมปังฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดย น.ส.สุภัทรสร สุพร

๗๘. รางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนภาษาฝรั่งเศสตามคำบอก การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดย น.ส.อริสรา ตันตระกูล

๗๙. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปประเทศฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยน.ส.ประภา ภู่พยอม

๘๐. รางวัลชมเชย วาดภาพสีน้ำสิ่งก่อสร้างฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยน.ส.รัชนีกร จันทร์ดี

๘๑. รางวัลชมเชย แผ่นป้ายโฆษณา ภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ ASEAN การแข่งขันทักษะภาษา

ฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดย น.ส.กัญญารัตน์ ล้อมวงศ์ น.ส.จีรนันท์ สวัสดีนฤมล

๘๒. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปทางภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

โดย น.ส.ณัฐกานต์ สีน้ำอ้อม น.ส.นีรชา อ่อนน้อม

๘๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันเล่านิทานภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา โดย น.ส.ปิยาภรณ์ อุตราช

๘๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา โดย น.ส.นีรชา ศิริโท

๘๕. รางวัลชมเชย การแข่งขัน LaFrance en défilé  การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จัดโดยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยใช้ชื่องานว่า “Un Choix gagnant dans l’ASEAN : le français!”  ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดย นายรชตปกรณ์ ต้านชัง และน.ส.นีรชา อ่อนน้อม

๘๖. รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเพลงหมู่ ขับร้องเพลง Rumeur à St.Petersbourg โดย นางสาวปิยาภรณ์ อุตราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ เป็นตัวแทนในการเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๖ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนอัชสัมชัญ และได้แสดงถวายเฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๘๗. รางวัลชมเชย การจัดป้ายนิทรรศการภาษาฝรั่งเศสตามหัวข้อที่กำหนดให้ หัวข้อ Le français : un grand défi โดย นางสาวณัฐวณิชย์ ยืนยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ เป็นตัวแทนในการเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๖ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนอัชสัมชัญ และได้รับคัดเลือกให้จัดถวายเพื่อทรงทอดพระเนตร

๘๘. รางวัลที่ชมเชย  การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส โดย นางสาวนีรชา ศิริโท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม ประจำปี๒๕๕๖ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนอัชสัมชัญ

๘๙. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันว่าว วันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กรุงเทพฯ Fête de la Francophonie Bangkok – 8 février 2014 – Concours de cerfs-volants francophones 1er Prix Catégorie Lycée

๙๐. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันว่าว วันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กรุงเทพฯ Fête de la Francophonie Bangkok – 8 février 2014 – Concours de cerfs-volants francophones 1er Prix Catégorie Lycée