สรุปจำนวนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

สรุปจำนวนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

สรุปจำนวนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนพรตพิทยพยัต เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559  ห้องเรียนพิเศษวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 และ ห้องเรียนปกติวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559     มี จำนวนนักเรียนที่สมัครเรียน โรงเรียนพรตพิทยพยัต ดังนี้

  • จำนวนผู้มาสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  – ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันที่รับสมัคร

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

20 กุมภาพันธ์ 2559

15

23

38

21 กุมภาพันธ์ 2559

1

5

6

22 กุมภาพันธ์ 2559

2 4 6

23 กุมภาพันธ์ 2559

24 กุมภาพันธ์ 2559

4 5 9

รวม

22

37

59

  • จำนวนผู้มาสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  – ประเภทห้องเรียนปกติ

วันที่รับสมัคร

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

20 มีนาคม 2559

130

125

255

21 มีนาคม 2559

77

82

159

22 มีนาคม 2559

30 30 60

23 มีนาคม 2559

9 8 17

24 มีนาคม 2559

18 4 22

รวม

264

249

513

  • จำนวนผู้มาสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  – ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันที่รับสมัคร

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

20 กุมภาพันธ์ 2559

4

9

13

21 กุมภาพันธ์ 2559

2

3

5

22 กุมภาพันธ์ 2559

23 กุมภาพันธ์ 2559

8 7 15

24 กุมภาพันธ์ 2559

5 4 9

รวม

19

23

42

  • จำนวนผู้มาสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ประเภทห้องเรียนปกติ

วันที่รับสมัคร

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

20 มีนาคม 2559

34

91

125

21 มีนาคม 2559

15

24

39

22 มีนาคม 2559

12 9 21

23 มีนาคม 2559

11 12  23

24 มีนาคม 2559

 14 13 27

รวม

86

149

235

สรุปจำนวนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ภาพโดย : ProtPhoto (ครูพิทักษ์ หวนสุริยา)

ที่มา : www.bangkok2.org (ม.1) และ http://203.172.128.78/rub_student (ม.4)