ตรวจสอบรายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2558

check-activity-1-58

นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตสามารถตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้แล้ว

ระดับมัธยมต้น
ระดับมัธยมปลาย

โดยนักเรียนสามารถเลือกชุมนุมได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 คาบกิจกรรมชุมนุม